VIGRAHA PRATHISTA

CELEBRATIONS

 
SRI GANAPATHI
 
SHRI SHIVALINGA
 
SHRI RAJA RAJESWARI DEVI
 

SHRI CHAMUNDESWARI DEVI

 
DWAJA STHAMBA

 

MAHA KUMBHA ABHISHEKAM